Przedszkole Akwarelka Nr 250 w Warszawie

Przedszkole Nr 250 „Akwarelka"
ul. Kinowa 10A
04-019 Warszawa
 

tel: 22 810 81 88

DANE OSOBOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w

Przedszkolu nr 250 „Akwarelka” 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 250 „Akwarelka”, oraz o przysługujących prawach dla osób których te dane dotyczą.

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 250 „Akwarelka” reprezentowane przez dyrektora Iwonę Skorupę.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce sprawuje Inspektor Ochrony Danych – Dorota Strus. Można kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem własnych danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej na adres: P250_IOD@DBFOPLD.WAW.PL

3. Administrator danych osobowych – Przedszkole nr 250 „Akwarelka” – przetwarza dane na podstawie:

a. obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim są to: 

 • Karta Nauczyciela1,
 • Prawo oświatowe2,
 • ustawa o systemie oświaty3,
 • ustawa o systemie informacji oświatowej4,
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych5,
 • Kodeks pracy6,
 • rozporządzeń do ww. ustaw7
b. wyrażonej zgody;
c. zawartej umowy.
 

4 Dane osobowe są przetwarzane w zależności od podstawy w celu/celach

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b. określonego w treści zgody;

c. realizacji zawartej umowy.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej;

b. podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności o podstawy przetwarzania przez okres:

a. określony w obowiązujących przepisów prawa;

b. zawarty w zgodzie;

c. realizacji umowy. 

tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane na podstawie przepisów prawa,

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustaleniaczy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu nr 250 Akwarelka” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem https://uodo.gov.pl/ .

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe:

a. gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
b. podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, gdy podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda.

 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996). 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159). 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.) 

6 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) 

7 Np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

 
 

Imprezy

Dyrektor Przedszkola nr 250 „Akwarelka” w Warszawie przy ul. Kinowej 10a informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).


 

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i wiadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

 

hymn-przedszkola

Przedszkole Akwarelka Nr 250 w Warszawie

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.