Przedszkole Akwarelka Nr 250 w Warszawie

Przedszkole Nr 250 „Akwarelka"
ul. Kinowa 10A
04-019 Warszawa
 

tel: 22 810 81 88

Przeciwdziałanie przemocy

POLITYKA OCHRONY DZIECI

w Przedszkolu nr 250 ,,Akwarelka” w Warszawie

 

 

 

Preambuła

 

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola nr 250 ,,Akwarelka” jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

 

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 

§ 1

 1. Pracownikiem instytucji jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

 

 1. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

 

 1. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).

 

 1. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

 

 1. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę w tym pracownika placówki, lub zaniedbywanie dziecka przez jego opiekunów.

 

 1. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora instytucji pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci

w instytucji.

 

 1. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

 

Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 

§ 2

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykorzystywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

 

 1. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informację na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

 

3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

 

Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 

§ 3

1.W przypadku podjęcia przez pracownika instytucji podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone,

pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej

informacji dyrektorowi placówki.

 

 

§ 4

1. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: nauczyciel/e,

psycholog.

 

2. Zespół interwencyjny określa sytuację dziecka i tworzy planu pomocy na podstawie

zebranych informacji ( obserwacji dziecka, rozmów z dzieckiem dotyczących relacji w

rodzinie, jej zwyczajów, obowiązków poszczególnych członków rodziny, sposobów

komunikowania się; analiza wytworów działalności dziecka np. rysunku ,,Moja rodzina”)

Pamiętać należy o poszanowaniu prywatności dziecka oraz traktowaniu każdego

przypadku w sposób indywidualny.

 

3. Plan pomocy powinien zawierać:

a) działanie przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (w tym również

zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji, a w przypadku pracownika przedszkola

upomnienie lub zawieszenie w czynnościach służbowych),

b) wsparcie, jakie przedszkole zaoferuje dziecku.

 

3. Dyrektor zaprasza opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa na spotkanie

wyjaśniające, podczas którego informuje ich w obecności członków zespołu

interwencyjnego o podejrzeniu, w szczególności:

a) uświadamia potrzeby rozwojowe dziecka i konsekwencji w dalszym życiu dziecka w

sytuacji braku ich zaspokojenia.

b) wskazuje regulacje prawne dotyczące powinności rodziców wobec dziecka

 

c) przedstawia plan pomocy z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 

4. Po poinformowaniu opiekunów dziecka Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie

o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji lub wniosek o wygląd w sytuację

rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodziny i Nieletnich lub przesyła formularz

Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

5. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 1).

6. Kartę załącza się do kary obserwacji dziecka.

 

§ 5

1. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia ( w rodzinie ) zgłosił opiekun dziecka dyrektor

w obecności nauczyciela/i lub psychologa zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie

wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego

podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się

protokół.

 

2. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia

krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno –

opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej

Karty”).

 

3. Dyrektor składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub

wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i

Nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu

interdyscyplinarnego.

 

4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie

poprzedzającym.

 

§ 6

 

1. W przypadku gdy osobą krzywdzącą jest pracownik przedszkola dyrektor powołuje zespół

interwencyjny w skład którego wchodzą : psycholog oraz wyznaczeni przez dyrektora

pracownicy przedszkola.

 

2. Dyrektor dokonuje analizy zaistniałego wykroczenia (badanie zasadności zarzutów,

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (ogląd miejsca zdarzenia, szkice z miejsca

zdarzenia, rozmowy w pierwszej kolejności z osobą zgłaszającą podejrzenie krzywdzenia )

czyli zebranie dowodów winy lub niewinności.

 

3. Dyrektor wzywa pracownika przedszkola na spotkanie wyjaśniające.

 

4. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

5. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek

dyrektora, właściwy organ wszczyna postępowanie zmierzające do ukarania

pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.

 

6. W przypadku ewidentnego krzywdzenia dziecka wszczyna się postępowanie zgodne z

przepisami powszechnie obowiązującymi bez prowadzenia wyżej przedstawionego

postępowania.

 

 

§ 7

 

Wszyscy pracownicy przedszkola które w związku z wykonywaniem obowiązków

służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym

związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając

informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

 

Rozdział IV

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

 

§ 8

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

 

 

Rozdział V

 

Zasady udzielania rodzicom informacji o dziecku

 

§ 9

 

1. Przedszkole jest miejscem kontaktów rodziców z dyrekcją, nauczycielami

nauczycielami, psychologiem i logopedą.

 

2. Informacji dotyczących rozwoju dziecka, jego zachowania, postępów oraz zauważonych

trudności; porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci udzielają

odpowiednio nauczyciel/e prowadzący grupę i psycholog w ramach posiadanych

kompetencji tylko rodzicom dziecka / prawnym opiekunom.

 

3. Logopeda udziela informacji dotyczących rozwoju mowy dziecka; udzielanym wsparciu

terapeutycznym.

 

4. Spotkania odbywają się w formach:

a) indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, logopedą, psychologiem.

 

5. Rodzice mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami po uprzednim

uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem.

 

6. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych

przez siebie zajęć, w tym również pobytu w ogrodzie przedszkolnym.

 

7. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie Przedszkola jest sala zabaw.

 

8. Miejscem kontaktów dyrektor Przedszkola i rodziców jest gabinet dyrektora a

psychologa i logopedy pokój psychologiczno - pedagogiczny. Poza tymi miejscami

informacje nie są udzielane.

 

9. Pracownicy administracji i obsługi nie udzielają informacji o rozwoju dziecka, jego

zachowaniu, postępach oraz zauważonych trudnościach; porad w sprawach wychowania i

dalszego kształcenia dzieci.

 

10. Dopuszcza się możliwość informowania rodziców przez pracowników obsługi o

bieżących zdarzeniach np. udzielonej pomocy przy czynnościach higienicznych,

czynnościach samoobsługowych ( spożyciu posiłku, zmiana ubrania ).

 

11. Niedopuszczalnym jest udzielanie informacji dotyczących dziecka innym osobom

( dziadkom, innym rodzicom ).

 

 

 

Rozdział VI

 

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

§ 10

 

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

2. Pracownik Przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które

przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych

przed nieuprawnionym dostępem.

 

3.Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie za zgodą dyrektora osobom i podmiotom

uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

§ 11

 

Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 

           § 12

 

1.Pracownik instytucji nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego

opiekunie.

 

2.Pracownik instytucji, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z

opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych

przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik instytucji podaje

przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

 

3.Pracownik Przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

 

4.Pracownik Przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o

sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik

instytucji jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

 

5.Pracownikprzedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć

się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po

wyrażeniu pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 

§ 13

 

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia

Przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.

 

2.Dyrektor placówki, podejmuje decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca

wyznaczonemu placówki przygotować wybrane pomieszczenia instytucji w celu

zapewnienia realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie

przebywających na terenie Przedszkola dzieci.

 

 

Rozdział VII

 

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

§ 14

Przedszkole uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 

§ 15

1.Pracownikowi Przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania

wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywania głosu dziecka) na terenie

instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 

2. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie,

krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalenie wizerunku dziecka nie jest

wymagana.

§ 16

1. Upublicznienie przez pracownika Przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego w

jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna

dziecka. Wzór zgody znajduje się w Instrukcji ochrony danych osobowych Przedszkola.

 

2. Pracownicy Przedszkola oraz osoby postronne (np. uczestniczące w warsztatach,

uroczystościach itp.) utrwalające wizerunek dzieci na nośnikach (aparat fotograficzny,

kamera, telefon komórkowy itp.) zobowiązane są do uzyskania zgody osób utrwalanych

a, w przypadku, gdy fotografowana jest osoba małoletnia, rodziców/opiekunów prawnych.

 

3. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy opiekuna poinformować o tym,

gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie

wykorzystywany.

 

4. Wszystkie dzieci muszą być ubrane.

 

5. Zdjęcia wykonane przez osoby, które nie są pracownikami Przedszkola można

rozpowszechniać wyłącznie w porozumieniu i za zgodą opiekuna prawnego dziecka.

 

6. Osoby wykonujące zdjęcia nie spędzają czasu z dziećmi ani nie mają do nich dostępu bez

nadzoru nauczyciela lub innego pracownika wyznaczonego przez dyrektora.

 

7. W przypadku wycofania zgody na publikowanie wizerunku, należy niezwłocznie usunąć

wizerunek dziecka ze wskazanego miejsca.

 

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki

§ 17

1.Dyrektor placówki wyznacza osobę odpowiedzialną na Politykę ochrony dzieci w

Przedszkolu.

2.Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie

realizowanej Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie

zmian w Polityce. ( Załącznik nr 4 ).

3. Przeprowadza na podstawie obserwacji, prowadzonych rozmów i dokumentacji,

rozpoznanie poziomu realizacji „Polityki ochrony dzieci” oraz sporządza na koniec roku

raport, który przekazuje dyrektorowi.

4. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Przedszkola

nowe jej brzmienie.

5. Pracownicy Przedszkola podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się

z polityka ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji.

6. Osoby rozpoczynający pracę składają zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

tj. zapytanie o udzielenie informacji o osobie; pracownicy administracji i obsługi składają

oświadczenie o niekaralności ( załącznik nr 4); dyrektor skład zapytanie w Rejestrze

przestepców na tle seksualnym; w przypadku nauczycieli dodatkowo w CROD.

 

Rozdział IX

Monitoring stosowania Polityki

 

§ 18

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Polityki ochrony dzieci:

karta interwencji

 

KARTA INTERWENCJI

1.

 

 

Imię i nazwisko dziecka

 

2.

Przyczyna interwencji

 

3.

Osoba zawiadamiająca

o podejrzeniu

krzywdzenia

 

4 .

Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

5.

Spotkanie z opiekunami dziecka

Data

Opis spotkania

 

 

 

 

 

 

6.

Forma podjętej interwencji

(zakreślić właściwe)

 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

 • wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny

 • inny rodzaj interwencji. Jaki?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

7.

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję)

i data interwencji

 

8.

Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli instytucja uzyskała informacje o wynikach /działania placówki/ działania rodziców

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Polityki ochrony dzieci:

                    

 

 

PROCEDURA 

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

obowiązująca w Przedszkolu nr 250 ,,Akwarelka’’ w Warszawie

 

 

Postawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

Statut Przedszkola

 

Cele procedury


Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

 

Zakres procedury
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

Definicja przedmiotu procedury

 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola – doprowadzenie dziecka do sali 
i oddanie pod opiekę nauczycielki

 Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola

 

Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, 
które jest przedmiotem procedury


Rodzice (prawni opiekunowie):

 

·        przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,

·        upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola w formie pisemnej,

·        odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod

opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,
 

 

Nauczycielki:

 

·        przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,

·        przekazują kopie upoważnień i numerów telefonów kontaktowych nauczycielce

pełniącej dyżur,

·        odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do

chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,

·       sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanej w upoważnieniu z

dowodem osobistym.
 

 

Opis procedury

Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 – 9:00  ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.

Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:30

Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. 

Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

 Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie okazać go.

W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica / osoby upoważnionej/ i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej

odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku

bezpieczeństwa (np. zachodzi podejrzenie jest pod wpływem alkoholu).

O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany

dyrektor przedszkola.

W sytuacji gdy jest to rodzic / opiekun prawny/ nauczycielka lub dyrektor powiadamia osobę upoważnioną przez rodzica do odbioru dziecka lub powiadamia policję.

W sytuacji gdy jest to osoba upoważniona nauczyciel lub dyrektor powiadamia o zaistniałym fakcie rodzica.

W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:30 nauczycielka

zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką

pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z

dzieckiem.

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o

miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej

jedną godzinę .

Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora przedszkola oraz powiadamia

policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców i nadal sprawuje opiekę nad dzieckiem w

przedszkolu.

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 

Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Polityki ochrony dzieci:

Monitoring standardów – ankieta

 

 

MONITORING STANDARDÓW – ANIETA

 

1. Czy znasz dokument Polityka ochrony dzieci?

 

 • Tak

 • Nie

 

2. Czy zapoznałeś/łaś sie z treścią tego dokumentu?

 

 • Tak

 • Nie

 

3. Czy stosujesz w swojej pracy Politykę?

 

 • Tak

 • Nie

 

4. Czy w Twoim miejscu pracy, według Twojej oceny, przestrzegana jest Polityka?

 

 • Tak

 • Nie

 

5. Czy zaobserwowałeś/łaś naruszenie Polityki w swoim miejscu pracy?

 

 • Tak

 • Nie

 

6. Czy masz jakieś uwagi/poprawki do Polityki? Jakie?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7. Jaki punkt/zagadnienie należałoby do niej włączyć? Dlaczego? Jakie regulacje proponujesz?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

8. Czy jakiś punkt/zagadnienie należałoby usunąć? Jaki? Dlaczego?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

9. Czy jakiś punkt/zagadnienie należałoby zmienić? Jaki? Dlaczego? W jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Polityki ochrony dzieci:

 

 

 

 

Warszawa,.............................

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o niekaralności

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

.......................................... legitymujaca/y sie dowodem osobistym o nr. ...................................

oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

 

 

.................................................

( podpis pracownika )

 

 

 

MIEJSCA, GDZIE MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC I PORADĘ

WS PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY


 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel/fax 22 845-12-12

tel.kom. 667 833 400

Oferowana pomoc:

 • konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par,

 • terapia partnerska i rodzinna

 • terapia indywidualna krótko i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc

 • grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet

 • grupy terapeutyczne koedukacyjne

 • trening asertywności dla kobiet i mężczyzn

 • grupy korekcyjno-edukacyjne dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie

Inne oddziaływania:

 • konsultacje psychiatryczne (z konsultacji mogą korzystać osoby będące klientami naszej Poradni)

 • porady prawne (z konsultacji prawnych mogą korzystać osoby będące klientami naszej Poradni)


 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży

http://optaporadnia.pl

ul. Wiśniowa 56 (budynek B na terenie ZSLiT im. Leopolda Staffa)

02-520 Warszawa

tel. 22 826 39 16 oraz 506 399 683

godziny pracy Poradni: poniedziałek – piątek 8-20, sobota 9-13

Poradnia „OPTA” oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczną rodzinom, które przechodzą przez procesy rozwojowe związane z wychowywaniem dzieci, ich dorastaniem, a które borykają się z sytuacjami kryzysowymi i zaburzonym funkcjonowaniem systemu rodzinnego (np. nadużywanie alkoholu, rozwód rodziców, trudne zachowania dzieci i młodzieży). Działania mają charakter terapeutyczny, profilaktyczny i edukacyjny, prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Poza bezpośrednią pracą z rodziną pracownicy poradni prowadzą również konsultacje i superwizje dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, terapeuci)

 

Stowarzyszenie na  rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

ul. Żurawia 16/20, 00-515 Warszawa, tel. 22 499 37 33, fax 22 625 59 43

e-mail: info@niebieskalinia.org,  www.niebieskalinia.org

Dni i godziny otwarcia: biuro czynne pon.–pt. 9:00–15:00

Konsultacje psychologiczne, prawne: 8:00–20:00

 

Program dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

 • konsultacje psychologiczne, prawne, grupa wsparciowo-edukacyjna,

 • program korekcyjno-edukacyjny oraz terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

 • konsultacje psychologiczne, grupa korekcyjno-edukacyjna, warsztaty umiejętności społecznych,

 • Program terapii uzależnień i współpuzależnienia w nurcie TSR

 • Centrum Pomocy Specjalistycznej /działalność odpłatna/.

 

Formy pomocy: konsultacje psychologiczne, porady prawne, warsztaty.

 

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie  „NIEBIESKA LINIA”

Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, biuro – tel. 22 666 10 36, fax 22 666 10 35

e-mail: biuro@niebieskalinia.info, www.niebieskalinia.info

Biuro czynne: pon.–pt. 7:45–15:45

poradnia e-mail:

niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie „DOM”

ul. Walecznych 59, tel. 22 616 10 36

Pomoc osobom doświadczającym przemocy:

 • pomoc psychologiczna (dorośli i dzieci), psychiatryczna, prawna

 

Fundacja MEDERI – POMÓŻMY DZIECIOM

ul. Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa, tel. 22 815 76 03, fax 22 815 76 02

e-mail: mederi@czd.pl, www.czd.pl/~mederi

Dni i godziny otwarcia: pon.–pt. 8:00–15:00

 

Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich form pomocy zmierzających do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka (zespołu dziecka krzywdzonego).

 

Działania skierowane do dzieci i ich rodzin/opiekunów prawnych:

 • konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne: diagnozowanie oraz udzielanie pomocy specjalistycznej w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie,

 • konsultacje medyczne: pediatryczne, ginekologiczne,

 • konsultacje prawne: konsultacje prawne prowadzone są w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie,

 • Program profilaktyczny Wielki Słoń: celem programu jest edukacja, zapobieganie oraz rozpoznawanie i wczesna interwencja w zespole dziecka krzywdzonego (program odpłatny)

 • cykl warsztatów umiejętności wychowawczych. Trening umiejętności wychowawczych przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcą poprawić swoje relacje z dziećmi.

 

 

Fundacja „DZIECI NICZYJE”

Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka

ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa, tel. 22 826 88 62

e-mail: mazowiecka@fdn.pl, www.fdn.pl

Dni i godziny otwarcia: pon.–pt. 9:00–18:00

 

Działania skierowane do dzieci doświadczających przemocy oraz do dzieci, u których podejrzewa się wykorzystywanie seksualne.

W Centrum podejmowane są interwencje kryzysowe w przypadkach przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego i przemocy; dzieciom i członkom ich rodzin oferowana jest pomoc psychologiczna i prawna (konsultacje, terapia, grupy wsparcia).

 

TELEFONY ZAUFANIA

116 111

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów jest całkowicie bezpłatna.

Pomoc dla dzieci i młodzieży.

 

800 12 12 12

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

801 120 002

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię, bije lub obraża.

Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 7 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

http://www.niebieskalinia.org/

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

800 676 676

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji.

Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).Pomoc dla dorosłych.


 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę.

Numer to 800 120 002.

 

 

 

 

 

 

 

hymn-przedszkola

Przedszkole Akwarelka Nr 250 w Warszawie

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.